Prawo, dokumenty, podstawa programowa


W polskim prawie przepisy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą zawiera art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty, który opisuje procedurę ubiegania się o nauczanie domowe.

 

Zapisy dotyczące edukacji domowej w Polsce 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991. (z późn. zm.) reguluje zasady nauki w trybie realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą:

“Art. 16
(…)

 1.  Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego
  przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której
  dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
  dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem,
  oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku
  szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.]
  <8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub
  niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły
  ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze
  decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w
  art. 14 ust. 3, poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.>

  Nowe brzmienie ust. 8 w art. 16 wejdzie w życie z dn. 1.09.2016 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). Kancelaria Sejmu s. 51/215 2015-01-30

  9. (uchylony).
  10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed
  rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o
  wydanie zezwolenia dołączono:
  1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających
  realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
  3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez
  dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych
  egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

  10a. Przepisów ust. 10 pkt 1 i 3 nie stosuje się w przypadku wydawania
  zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, dla dzieci i młodzieży posiadających
  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie
  umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
  11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
  otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu
  egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej
  na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły,
  przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4
  przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub
  obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
  12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
  obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na
  podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4.
  13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
  ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2.
  14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:
  1) na wniosek rodziców;
  2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu
  klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych
  egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c;
  3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Podstawa programowa

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Dokumenty do pobrania w formacie pdf

Podanie o edukację domową

Oświadczenie o warunkach

Zobowiązanie