Skip to content

Wymagania egzaminacyjne dla pierwszoklasisty

Niedawno otrzymałam maila z naszej szkoły z informacją o terminie egzaminów. Nasz rozłożony będzie na trzy dni i odbędzie się 6, 13 i 15 czerwca. Przy okazji poznałam cały zakres materiału jaki będzie nas obowiązywał.

Tak przedstawiają się zagadnienia z języka angielskiego:
– słownictwo: kolory i cyfry 1-10, przybory szkolne, zabawki, członkowie rodziny, części ciała, pogoda, żywność oraz słownictwo związane ze świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
– struktury: It’s a… I can… I have got… I like… oraz Do you like…? It’s hot/windy. Dad/Mum is in the kitchen/garden.

Nieco bardziej rozbudowane są pozostałe wymagania:
1. Prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie
2. Pisze litery pisane w liniaturze – małe i duże.
3. Zna trzy zasady pisowni wielkiej litery
4. Przepisuje po śladzie, wg. wzoru
5. Pisze własne zdania.
6. Zna alfabet
7. Porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej
8. Zna pojęcia głoska, litera, sylaba
9. Dzieli na głoski, sylaby.
10. Liczy wyrazy w zdaniu.
11. Odróżnia samogłoski i spółgłoski.
12. Czyta krótki tekst z dwuznakami.
still-life-851328_1280
1. Przelicza liczmany do 20
2. Porządkuje, klasyfikuje, układa zbiory.
3. Zna zapis liczb, przyporządkowuje liczbom konkretne wartości.
4. Liczy od 1 do 20 i od 20 do 1.
5. Dodaje i odejmuje w zakresie do 20, z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
6. Rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste.
7. Zaznacza pełne godziny na zegarze
8. Zna monety i banknoty.
9. Potrafi ważyć.
10. Odróżnia podstawowe figury geometryczne.
11. Rozpoznaje figury symetryczne.
12. Mierzy linijką długość.

1. Zna pory roku i towarzyszące im zjawiska.
2. Wie, jak się ubrać w zależności od pogody.
3. Dzieli zwierzęta na domowe, hodowlane, dzikie i egzotyczne.
4. Wie, jakie niebezpieczeństwa wynikają ze świata zwierząt.
5. Wie, jak opiekować się zwierzętami.
6. Zna stadia wzrostu i obumierania roślin.
7. Zaznacza dodatnią temperaturę na termometrze.

1. Zna zasady bezpieczeństwa na drodze.
2. Zna bezpieczne zabawy.
3. Rozpoznaje sprzęty napędzane siłą człowieka i działające na prąd.
4. Układa wydarzenia w logicznej kolejności.

Wychowawczyni mojej córki dodała, że jeśli będzie potrzeba możemy zmodyfikować wymagania tak, by bardziej pasowały do tego, czego faktycznie się uczyłyśmy ale myślę, że to nie będzie konieczne. Poza egzaminem pisemnym będzie też egzamin ustny w postaci prezentacji na wybrany temat. Nie pozostaje nic innego jak tylko wziąć się do pracy. Do egzaminów pozostało już tylko 85 dni! 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Wymagania egzaminacyjne dla pierwszoklasisty”